Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

 


 

Do zakresu zadań Wydziału Kryminalnego należy:

W zakresie czynności Operacyjno-Rozpoznawczych:

 1. Zwalczanie przestępczości kryminalnej na podległym terenie oraz ograniczenie zjawisk kryminogennych poprzez ich rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne;
 2. Prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, w tym o :
 1. zabójstwa, pobicia, napady na osoby lub obiekty, w tym z użyciem broni palnej, wymuszenia rozbójnicze, uprowadzenia, podpalenia,
 2. przestępstwa o podłożu seksualnym,
 3. handel ludźmi i prostytucję,
 4. pedofilię oraz pornografię internetową z udziałem nieletnich,
 5. produkcję i obrót bronią palną oraz materiałami wybuchowymi,
 6. kradzieże mienia i kradzieże z włamaniem,
 7. kradzieże pojazdów samochodowych, obrót nimi i ich legalizację,
 8. fałszerstwa i kolportaż krajowych i zagranicznych środków płatniczych, papierów wartościowych, dokumentów,
 9. oszustwa kryminalne,
 10. terroryzm kryminalny,
 11. przestępstwa przeciwko dobrom kultury narodowej;
 1. Prowadzenie i organizacja rozpoznania operacyjnego w zakresie:
 1. podkultur młodzieżowych, w szczególności pseudokibiców, których działalność stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i mienia,
 2. osób, grup i środowisk przestępczych, których zachowanie wskazuje na prowadzenie działalności przestępczej,
 3. zagrożenia ze strony cudzoziemców wchodzących w struktury przestępcze lub dokonujących przestępstw;
 1. Prowadzenie pracy operacyjnej z wykorzystaniem środków, form i metod określonych w przepisach służbowych, w tym funduszu operacyjnego;
 2. Prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości;
 3. Prowadzenie poszukiwań osób zaginionych oraz identyfikacja odnalezionych  NN osób i NN zwłok;
 4. Sprawowanie nadzoru nad pracą operacyjną prowadzoną przez policjantów Komisariatu Policji w Szczucinie, udzielanie im pomocy przy realizacji spraw złożonych, wielowątkowych o dużym ciężarze gatunkowym oraz przy obsłudze  poważnych zdarzeń kryminalnych;
 5. Wdrażanie do realizacji nowych przepisów organizacyjno-prawnych dotyczących pracy operacyjnej i czuwanie nad ich właściwą realizacją;
 6. Współpraca w zakresie rozpoznawania i wykrywania przestępstw z komórkami organizacyjnymi Komendy i Komisariatu Policji, innymi jednostkami Policji, instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego oraz z organizacjami społecznymi;
 7. Współpraca z pionem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w zakresie realizacji czynności operacyjno – rozpoznawczych w tym: Wydziałem Kryminalnym, Wydziałem Techniki Operacyjnej i Wydziałem Wywiadu Kryminalnego;
 8. Prowadzenie współpracy z osobowymi źródłami informacji i systematyczna rozbudowa sieci kwalifikowanych źródeł informacji;
 9. Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach  i prowadzonych postępowaniach;
 10. Udział w kursach i szkoleniach doskonalących dla funkcjonariuszy pionu kryminalnego;
 11. Prowadzenie rejestracji kryminalnej i statystyki w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;
 12. Analizowanie dynamiki, struktury i tendencji w kształtowaniu się przestępczości kryminalnej dla wypracowania i wdrożenia skutecznych metod zapobiegania i ujawniania przestępstw i ścigania ich sprawców;
 13. Ocena skuteczności prowadzonych działań operacyjno – rozpoznawczych oraz upowszechnianie doświadczeń praktyki w zwalczaniu przestępczości kryminalnej;
 14. Wnioskowanie i opiniowanie zmian legislacyjnych dotyczących problematyki pozostającej w zakresie działania służby kryminalnej.  

W zakresie zadań o charakterze dochodzeniowo – śledczym:

 1. Prowadzenie postępowań przygotowawczych, czynności sprawdzających i postępowań w sprawach nieletnich o czyny karalne oraz wykonanie czynności zleconych przez prokuratury i sądy w zakresie postępowania karnego;
 2. Procesowo - kryminalistyczna obsługa miejsc wystąpienia zdarzeń będących w zainteresowaniu Policji;
 3. Przejmowanie do prowadzenia, od podległej jednostki i komórek organizacyjnych Policji, postępowań przygotowawczych o dużej złożoności bądź  znacznym ciężarze gatunkowym oraz tych, których obowiązek przejęcia wynika z odrębnych wytycznych kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
 4. Realizowanie zwierzchniego, szczególnego nadzoru służbowego nad poszczególnymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez jednostkę i komórki podległe w tym pomoc przy skomplikowanych czynnościach i realizacjach oraz koordynacja współdziałania jednostek i komórek uczestniczących w ich wykonaniu;
 5. Realizowanie zwierzchniego, szczególnego nadzoru służbowego nad całością czynności procesowych wykonywanych przez podległe jednostki komórki;
 6. Realizowanie zwierzchniego, nadzoru służbowego nad postępowaniem
  z dowodami rzeczowymi w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych;
 7. Realizacja zadań zleconych przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w zakresie wykonywania czynności zleconych;
 8. Bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie poprawy organizacji pracy;
 9. Koordynowanie pracy komórek dochodzeniowo-śledczych podległej jednostki organizacyjnej Policji oraz udzielanie im merytorycznego wsparcia;
 10. Dokonywanie ocen i analiz pracy komórek dochodzeniowo-śledczych podległej jednostki organizacyjnej Policji;
 11. Informowanie podległej jednostki i komórek organizacyjnych o zmianie w obowiązujących przepisach oraz podejmowanie działań mających na celu usuwanie występujących problemów interpretacyjnych;
 12. Współdziałanie z innymi organami ochrony porządku prawnego (Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Urzędy Celne, Urzędy Skarbowe, itp.);
 13. Prowadzenie określonych przepisami rejestrów związanych z pracą dochodzeniowo-śledczą;
 14. Realizowanie zadań związanych z systemem elektronicznej sprawozdawczości
  w Policji-SESPOL;
 15. Inicjowanie szkolenia zawodowego policjantów oraz udział w procesie dydaktycznym.

 

W zakresie walki z korupcją i przestępczością gospodarczą:

 1. Rozpoznawanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej oraz ściganie sprawców, w szczególności w zakresie przestępstw:
 1. skierowanych przeciwko mieniu będącemu przedmiotem obrotu gospodarczego,
 2. dokonywanych w obrocie bankowym i kapitałowym,
 3. oszustw związanych z obrotem gospodarczym,
 4. podatkowych,
 5. przemytniczo-dewizowych i innych związanych z obrotem gospodarczym z zagranicą,
 6. naruszających własność praw autorskich,
 7. przestępstwa płatnej protekcji,
 8. w wykorzystaniu środków unijnych,
 9. oszustw internetowych,
 10. oszustw o charakterze ubezpieczeniowym;
 1. Prowadzenie rozpoznania ekonomicznego, jego poszerzanie i stała aktualizacja, monitorowanie nowych form przestępczości korupcyjnej i gospodarczej przy    wykorzystaniu wszystkich dostępnych źródeł informacji;
 2. Systematyczne analizowanie struktury i dynamiki przestępczości korupcyjnej i gospodarczej, śledzenie wszystkich sygnałów o nieprawidłowych przejawach życia gospodarczego i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej;
 3. Poszerzanie rozpoznania operacyjnego, przede wszystkim w zakresie pozyskiwania  osobowych źródeł informacji typowanych zagrożonych miejsc
  i środowisk czynami zabronionymi;
 4. Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie nadzoru nad działaniem pracowników pionu kryminalnego w jednostce podległej w zakresie w/wym. przestępstw oraz pomoc w opracowywaniu planów operacyjnych i prowadzenie rozpoznania operacyjnego;
 5. Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcji, na zasadach obowiązujących w pionie dochodzeniowo – śledczym;
 6. Współdziałanie z innymi organami ochrony porządku prawnego (Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Urzędy Celne, Urzędy Skarbowe, itp.);
 7. Ustalanie składników majątkowych niezbędnych do zabezpieczenia wykonania kar oraz środków karnych i roszczeń o charakterze majątkowym;
 8. Przejmowanie do dalszego prowadzenia od podległej jednostki Policji postępowań przygotowawczych o dużej złożoności i zawiłości, a także
  o wyższym ciężarze gatunkowym w sprawach o przestępstwa gospodarcze
  i korupcyjne.

W zakresie Techniki Kryminalistycznej:

 1. Dbanie o właściwy poziom i odpowiednie wykorzystanie metod i środków techniczno – kryminalistycznych przy ujawnianiu, utrwalaniu i zabezpieczeniu śladów i dowodów rzeczowych na oględzinach miejsc zdarzeń, osób i rzeczy w ramach grup operacyjno – procesowych;
 2. Kryminalistyczna obsługa sekcji zwłok, eksperymentów procesowych, wizji lokalnych, przeszukań, okazań i innych czynności o charakterze procesowym lub operacyjnym;
 3. Sporządzanie dokumentacji techniczno – poglądowej (fotograficznej, zapisów video, szkiców) z oględzin i innych czynności;
 4. Wykonywanie reprodukcji fotograficznej zabezpieczonych dokumentów, zdjęć dowodów rzeczowych oraz zdjęć osób;
 5. Dokonywanie oględzin laboratoryjnych osób i rzeczy w celu ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych;
 6. Daktyloskopowanie zwłok o nieustalonej tożsamości oraz przeprowadzanie wywiadów daktyloskopijnych;
 7. Współdziałanie z funkcjonariuszami komórek dochodzeniowo – śledczych w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, poprzez:
 1. udzielanie konsultacji w przedmiocie właściwego określenia zakresu badań zabezpieczonych  śladów, stosownie do istniejących w konkretnym postępowaniu potrzeb, prawidłowego formułowania pytań do biegłego, gromadzenia odpowiedniego materiału porównawczego, a także wymogów przy pakowaniu i przesyłaniu materiałów do ekspertyzy,
 2. w trudniejszych przypadkach udzielenie pomocy w typowaniu i pobieraniu materiału porównawczego,
 3. ocenę skompletowanych do badań materiałów, pod względem ich ilości i jakości – w przypadkach nie budzących wątpliwości przeprowadzenie eliminacji grupowej w celu zawężenia ilości materiału do uzasadnionych rozmiarów,
 4. sporządzanie notatek pooględzinowych;
 1. Uczestniczenie w działaniach zapobiegawczych poprzez przekazywanie przełożonym, na podstawie doświadczenia z bieżącej pracy, uwag i wniosków dotyczących okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstw;
 2. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie, aktywny udział w specjalistycznych kursach, szkoleniach i warsztatach, bieżące studiowanie wydawnictw kryminalistycznych  oraz doskonalenie posiadanych umiejętności;
 3. Szkolenie policjantów Komendy i Komisariatu Policji w Szczucinie, z zakresu techniki kryminalistycznej, ze szczególnych uwzględnieniem tematyki prowadzenia oględzin, posługiwania się przydzielonym sprzętem i środkami techniczno – kryminalistycznymi oraz optymalnego wykorzystania zabezpieczonych śladów;.
 4. Dbałość o stan techniczny posiadanego sprzętu oraz zgłaszanie do służby logistycznej zapotrzebowania na sprzęt, materiały i środki techniczno - kryminalistyczne dla potrzeb własnych i Komisariatu Policji w Szczucinie;
 5.  Niezależnie od ogólnie obowiązującej dokumentacji kancelaryjnej w komórce prowadzi się następującą dokumentację (wersja książkowa lub elektroniczna):
 1. rejestr wykonywanych czynności przez komórkę techniki kryminalistycznej,
 2. ewidencję sprzętu,
 3. ewidencję środków i materiałów,
 4. ewidencję zleceń na prace fotograficzne,
 5. rejestr pokwitowań wydania materiałów ze zdarzeń;

W zakresie realizacji zadań do walki z Przestępczością  Narkotykową.

 1. Prowadzenie systematycznego i bieżącego rozpoznania w zakresie przestępczości narkotykowej;
 2. Prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych dot. narkomanii i związanej z nią przestępczością narkotykową tj. produkcji i obrotu narkotykami oraz innymi środkami odurzającymi;
 3. Koordynowanie przedsięwzięć podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne  Komendy i Komisariatu Policji w Szczucinie, systematyczna współpraca z policjantami tych komórek w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości narkotykowej;
 4. Infiltracja rozpoznanego środowiska zajmującego się przestępczością narkotykową pod kątem ujawniania zdarzeń, skali procederu i dostosowanie przedsięwzięć do zagrożenia;
 5. Prowadzenie analiz zagrożenia przestępczością narkotykową na terenie powiatu dąbrowskiego i na tej podstawie formułowanie zadań w stosunku do innych policjantów pionu kryminalnego;
 6. Współpraca z osobowymi źródłami informacji, w tym pozyskiwanie i wykorzystanie sieci kwalifikowanych źródeł informacji stosownie do aktualnych potrzeb wynikających z zagrożenia przestępczością narkotykową;
 7. Systematyczna współpraca z Wydziałami: Techniki Operacyjnej, Wywiadu Kryminalnego i Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod kątem realizacji zadań i wytycznych przekazywanych do realizacji w ramach przedmiotowego zagadnienia.

 

Do zakresu zadań Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego należy:

 

W zakresie służby patrolowo-interwencyjnej, dzielnicowych i wykroczeń:

 1. Zapewnienie mieszkańcom powiatu bezpieczeństwa życia, zdrowia oraz mienia poprzez  analizowanie, planowanie i prowadzenie działań zapobiegających przestępczości, służb patrolowo-obchodowych, przedsięwzięć profilaktyczno-prewencyjnych, celem dostosowania jej do występujących zagrożeń;
 2. Kształtowanie właściwych warunków współpracy ze Strażą Graniczną, Strażą Leśną, instytucjami, organizacjami, organami samorządowymi, społecznymi, oświatowymi oraz innymi specjalistycznymi formacjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli;
 3. Prowadzenie analiz stanu zagrożenia zjawiskami przestępczości i patologii społecznej w celu wypracowania modelowych rozwiązań i propagowanie sposobów ograniczania i skutecznego zapobiegania przestępczości;
 4. Koordynowanie, organizowanie i realizowanie służby patrolowo-obchodowej;
 5. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi  Komendy i Komisariatem Policji w Szczucinie przy realizacji zadań zapobiegających przestępczości;
 6. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją zagadnień prewencyjnych
  w podległych komórkach organizacyjnych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy i jednostce terenowej oraz wypracowywanie jednolitego systemu organizacji i prowadzonej dokumentacji;
 7. Realizowanie spraw o charakterze ogólno – organizacyjnym zleconych przez kierownictwo Komendy;
 8. Organizacja, realizacja oraz nadzór  nad przedsięwzięciami z zakresu zapobiegania przestępczości, w tym przestępczości nieletnich i patologii społecznej oraz wykrywania sprawców już popełnionych przestępstw, czynów karalnych i wykroczeń;
 9. Merytoryczny nadzór nad problematyką wykroczeń. Organizacja pracy oskarżycieli publicznych w sądzie w sprawach o wykroczenia;
 10. Realizowanie doprowadzeń oraz organizowanie doprowadzeń na potrzeby własne oraz uprawnionych organów i instytucji;
 11. Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i efektywnym wykorzystaniem psów służbowych w patrolach i miejscach zdarzeń;
 12. Nadzór nad działaniem Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego;
 13. Merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez policjantów prewencji
  w Komisariacie Policji w Szczucinie ;
 14. Przyjmowanie osób w sprawach skarg i wniosków, udzielanie informacji
  i wyjaśnień, rozpatrywanie oraz przeprowadzanie czynności wyjaśniających
  w zakresie dot. Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego;
 15. Prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych przez policjantów wyznaczonych na rzeczników dyscyplinarnych;  
 16. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom pokrzywdzonym, a także informowanie zainteresowanych o sposobie rozwiązywania danego problemu;
 17. Prowadzenie poszukiwań opiekuńczych;
 18. Koordynowanie czynności podejmowanych w związku z procedurą Niebieskiej Karty;
 19. Koordynowanie czynności w ramach współpracy z kuratorami w sprawie osób dozorowanych skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy lub groźby bezprawnie;
 20. Ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej;
 21. Wprowadzanie wymaganych danych do Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji.

W zakresie zadań sztabowych, organizacji służby i zarządzania kryzysowego:

 1. Planowanie, dyslokowanie i ewidencjonowanie służby w Systemie Wspomagania Dowodzenia SWD;
 2. Kierowanie i koordynacja siłami policyjnymi w trakcie organizowanych działań, akcji i operacji;
 3. Organizowanie i koordynowanie przygotowań do działań pościgowo-blokadowych;
 4. Organizowanie służby dyżurnych Komendy, w celu zapewnienia ciągłości pracy jednostki i gotowości do realizacji ustawowych zadań Policji, w tym zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone zdarzenia, realizacja zadań zleconych przez dyżurnego jednostki nad­rzędnej, koordynacja i nadzór nad działaniami służb jednostki podległej kiero­wanie pracą na Stanowisku Kierowania;
 5. Organizowanie akcji i operacji policyjnych oraz opracowywanie planów tych działań oraz koordynacja sił, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprez ma­sowych, zgromadzeń, manifestacji oraz innych wystąpień o charakterze masowym;
 6. Organizowanie zabezpieczenia imprez masowych oraz wizyt delegacji VIP;
 7. Prowadzenie Powiatowego Punktu Kontaktowego do spraw imprez masowych;
 8. Nadzór nad funkcjonowaniem Policyjnego Rejestru Imprez Masowych;
 9. Organizowanie oraz udział w zabezpieczeniach przejazdów kibiców przez teren powiatu, przy ścisłej współpracy z Policją z sąsiednich powiatów;
 10. Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań w zakresie osób objętych zakazem wstępu na imprezy masowe;
 11. Współpraca z przewoźnikami realizującymi przejazdy kibiców oraz klubami sportowymi  i innymi podmiotami w tym zakresie;
 12. Opracowywanie bieżących decyzji kierownika jednostki do działań w warunkach zbiorowego zakłócenia ładu i porządku publicznego w sytuacjach kryzysowych;
 13. Zapewnienie gotowości jednostki do działań kryzysowych i obronnych;               
 14. Opracowywanie i systematyczne aktualizowanie planów dotyczących potencjalnych stanów kryzysowych w warunkach zbiorowego zakłócenia porządku publicznego, awarii technicznych lub klęsk żywiołowych;
 15. Realizacja postanowień Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w sprawie stanów nadzwyczajnych i alarmowania jednostek; przeprowadzanie z polecenia Komendanta ćwiczebnych alarmów;
 16. Współpraca z organizacjami wojskowymi, sztabami kryzysowymi i administracją państwową, w przedmiocie realizacji zadań w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych oraz zadań obronnych na rzecz sił zbrojnych i obrony cywilnej;
 17. Reprezentowanie Komendanta w sprawach kryzysowych i obronnych przed terenowymi organami administracji państwowej i instytucjami państwowymi oraz organami samorządu terytorialnego, a zwłaszcza przed właściwymi terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej;
 18. Organizowanie ćwiczeń dowódczo-sztabowych Komendy;
 19. Organizowanie ochrony i obrony obiektów Komendy oraz sprawowanie nadzoru nad skutecznością takiej ochrony;
 20. Utrzymywanie w gotowości i nadzór nad działaniem Nieetatowej Grupy Realizacyjnej ATK;
 21. Opracowanie informacji, analiz i sprawozdań dla potrzeb własnych oraz jednostek nadrzędnych.

W zakresie zadań bezpieczeństwa ruchu drogowego należy:

 1. Analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i przygotowanie polityki przeciwdziałania takim zagrożeniom na drogach;
 2. Inspirowanie, tworzenie i realizowanie, we współdziałaniu z samorządami, placówkami oświatowymi, lokalnymi mediami i innymi zainteresowanymi podmiotami programów prewencyjnych ukierunkowanych na:
 1. edukację społeczności powiatu w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg
  i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej,
 2. zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji
  o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi
  w ruchu drogowym, a także tworzenia warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,
 3. kreowania w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku na drogach;
 1. Przygotowanie organizacji, nadzoru i kontroli działań w zakresie pełnienia służby na drogach przez policjantów oraz realizacja zadań zleconych w tym zakresie;
 2. Planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań
  w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na drogach podczas organizowanych imprez masowych, protestów społecznych i innego wykorzystywania dróg w sposób szczególny;
 3. Inicjowanie działań innych ogniw i wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych m.in. poprzez kierowanie tym ruchem  oraz jego kontrolowanie;
 4. Ujawnianie, ściganie sprawców wykroczeń, organizowanie wykonywanie
  i koordynacja działań ogniw Komendy w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń drogowych oraz współdziałanie na terenie powiatu z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w zakresie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców takich wykroczeń;
 5. Realizacja zadań związanych z likwidacją zdarzeń drogowych oraz procesowym zabezpieczeniem śladów i dowodów;
 6. Współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej
  i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz mediami;
 7. Realizowanie zadań z zakresu inżynierii ruchu drogowego w tym:
 1. bieżące i okresowe oceny stanu dróg i ich oznakowania zwłaszcza pojawiających się zagrożeń i utrudnień w ruchu,
 2. typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych i minimalizowanie występujących tam zagrożeń,
 3. współdziałanie z zarządzającymi drogami w zakresie ich zimowego i letniego utrzymania,
 4. opiniowanie projektów organizacji ruchu i wykorzystywania dróg w sposób szczególny oraz kontrola faktycznej organizacji ruchu lub zabezpieczenia robót drogowych;
 1. Czuwanie nad prawidłowym stosowaniem i dokumentowaniem badań trzeźwości
  urządzeniami elektronicznymi przez podległych funkcjonariuszy;
 2. Realizowanie ustawowych zadań Policji w zakresie ruchu drogowego poprzez:
 1. prowadzenie wymaganych rejestracji w policyjnych bazach danych,
 2. szkolenia osób upoważnionych do kontroli ruchu drogowego, przygotowanie
  i ewidencjonowanie ich uprawnień,
 3. pilotowanie pojazdów ponadgabarytowych, osób objętych ochroną itp.,
 4. wnioskowanie o skierowanie na badania psychologiczne, badania lekarskie kierowców w przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach;
 1. Wykonywanie zleconych kontroli i ocen funkcjonowania podległej Komendzie jednostki w zakresie realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 2. Planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja działań innych ogniw i jednostek na rzecz porządku i bezpieczeństwa na drogach w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych.

 

Do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo – Informacyjnych należy:

 

 1. Informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta, przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy oraz przez podległą jej jednostkę, również poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz zamieszczanie przygotowanych materiałów na policyjnej stronie internetowej Komendy;
 2. Udzielanie ogólnopolskim oraz zagranicznym środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Policji na terenie powiatu przy czym zakres i forma udzielania takich informacji wymaga każdorazowo akceptacji rzecznika prasowego komendanta wojewódzkiego Policji;
 3. Udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania prasowe, a także po uzgodnieniu z rzecznikiem komendanta wojewódzkiego Policji udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddany jest Komendant, komórki organizacyjne Komendy oraz podległa jej jednostka;
 4. Koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy oraz podległą jej jednostkę;
 5. Współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie powiatu, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem również poprzez współpracę z samorządami, organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej.
 6. Realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej;
 7. Współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby właściwej komendy wojewódzkiej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji;
 8. Koordynowanie procesu opracowywania materiałów dotyczących Komendy
  i jednostki podległej z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz nadzorowanie wprowadzania bieżącej informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;
 9. Prowadzenie strony internetowej Komendy.
 10. Realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

 

Do zakresu zadań Zespołu do spraw Kadr i Szkolenia należy:

 

 1. Realizowanie decyzji Komendanta w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy oraz jednostki podległej.
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służby (pracy) policjantów (pracowników) Komendy i jednostki podległej.
 3. Prowadzenie spraw ze stosunku służbowego (pracy) innych niż wymienione w pkt 2, w tym prowadzenie akt osobowych policjantów (pracowników) cywilnych Komendy
  i jednostki podległej.
 4. Monitorowanie toczących się postępowań dyscyplinarnych wszczynanych przez Komendanta.
 5. Realizowanie, w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych, naboru do szkół policyjnych w ramach limitów wyznaczanych przez te szkoły.
 6. Organizowanie – zgodnie z  decyzjami Komendanta – doskonalenia zawodowego, wyszkolenia strzeleckiego i wychowania fizycznego w Komendzie i jednostce podległej.
 7. Wydawanie dokumentów służbowych policjantom i pracownikom oraz obsługiwanie systemów informatycznych: „KADRA” oraz Systemu Wspomagania Obsługi Policji „SWOP”.
 8. Sporządzanie sprawozdań okresowych i doraźnych w sprawach wchodzących
  w zakres działania komórki.
 9. Prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją urlopów i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników cywilnych.
 10. Prowadzenie programu „PŁATNIK” oraz wydawanie stosownych dokumentów.
 11. Prowadzenie dokumentacji związanej ze stażem, doskonaleniem zawodowym oraz praktyką studencką.
 12. Prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dotyczących kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie.
 13. Prowadzenie rejestrów dotyczących skarg i wniosków oraz ich rozpatrywanie zgodnie z dekretacją.
 14. Wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy.

 

Do  zakresu zadań Zespołu Finansów i Zaopatrzenia należy:

 

W zakresie finansów:

 1. Udział w planowaniu wielkości limitu finansowego na dany rok budżetowy oraz analiza jego wykonania zgodnie z prowadzoną ewidencją wydatków budżetowych;
 2. Organizowanie działań związanych z konstrukcją budżetu w układzie zadaniowym;
 3. Sprawdzanie zgodności  z obowiązującymi przepisami wystawianych przez biegłych rachunków i faktur, naliczanie podatku dochodowego od tych należności, kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ich realizacji finansowej , ewidencja i analiza wydatków w tym zakresie;
 4. Rozliczanie należności z tytułu:  dojazdów do służby, delegacji, należności na rzecz osób wzywanych oraz należności do utrzymania psów służbowych;
 5. Obsługa kasowa Komendy obejmująca:
 1. przyjmowanie wpłat gotówkowych,
 2. wypłaty gotówkowe należności przekazanych do realizacji w ramach rozrachunków między jednostkami oraz rozliczanie wypłaconych list w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie,
 3. przyjmowanie i rozliczanie mandatów gotówkowych;
 1. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów (rachunków, faktur, list należności/ przekazywanych do realizacji finansowej do Komendy Wojewódzkiej Policji   w Krakowie;
 2. Realizowanie w ramach funduszu celowego - „Funduszu  Wsparcia Policji” zgodnie z przeznaczeniem  wydatków na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, prowadzenie sprawozdawczości z celowego wykorzystania  otrzymanych środków;
 3. Przygotowywanie porozumień zawieranych z podmiotami - w ramach Funduszu Wsparcia Policji, realizacja wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem, sprawdzanie faktur i rachunków pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz współuczestnictwo  w rozliczaniu  porozumień dotyczących patroli i nagród;
 4. Przeprowadzanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych pozostających w użytkowaniu Komendy;
 5. Ewidencjonowanie, przygotowywanie, dokumentacji i realizacja postępowań dotyczących szkód powstałych w majątku Komendy;
 6. Prowadzenie postępowań regresowych oraz spraw związanych z zasądzanymi wyrokami i nawiązkami;
 7. Terminowe sporządzanie rachunków za asysty komornicze oraz ich przekazywanie do Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W zakresie eksploatacji sprzętu transportowego:

 1. Prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu transportowego Komendy w książce ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego;
 2. Wystawianie i przechowywanie miesięcznych książek kontroli pracy sprzętu transportowego dla wszystkich pojazdów użytkowanych w Komendzie;
 3. Dokumentowanie przebiegu pojazdów w książkach będących dowodem technicznym sprzętu transportowego;
 4. Miesięczne rozliczanie pojazdów Komendy z wykonanego przebiegu i zużytego paliwa – przygotowywanie protokołów szkód w przypadku stwierdzenia przepałów;
 5. Sporządzanie i przekazywanie do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policj w Krakowie miesięcznych sprawozdań ze zużycia  materiałów pędnych i smarów;
 6. Prowadzenie książki ewidencji przychodów ilościowo-wartościowych materiałów pędnych   i smarów;
 7. Przygotowywanie do rozliczenia faktur za materiały pędne i smary zakupione na potrzeby Komendy;
 8. Przygotowanie planu potrzeb i wydawanie zleceń na wykonanie przeglądów pojazdów;
 9. Zlecanie resortowym oraz ogólnodostępnym stacjom obsługi wykonania napraw
  i obsługi pojazdów Komendy;
 10. Prowadzenie punktu obsługi technicznej zwanego dalej „POT” lub przygarażowego stanowiska obsługowo – naprawczego zwanego dalej „PSON”;
 11. Wykonywanie w POT lub PSON drobnych napraw;
 12. Utrzymywanie magazynu drobnych części zamiennych i akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych;
 13. Występowanie do komórki transportu jednostki nadrzędnej w celu zaopatrzenia magazynu w niezbędne części i akcesoria;
 14. Dokonywanie drobnych zakupów akcesoriów oraz zlecanie usług wynikających
  z sytuacji awaryjnych;
 15. Prowadzenie gospodarki ogumieniem pojazdów jednostki Komendy – przechowywanie opon zimowych i letnich, zlecanie usług wulkanizacyjnych, występowanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z zapotrzebowaniem na opony;
 16. Przygotowywanie do rozliczenia faktur za zakupione na potrzeby Komendy  części zamienne, akcesoria oraz zlecone usługi naprawy sprzętu transportowego;
 17. Przekazywanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie informacji o wypadkach, kolizjach lub innych uszkodzeniach sprzętu transportowego użytkowanego w Komendzie;
 18. Prowadzenie ewidencji zaistniałych wypadków i kolizji służbowego sprzętu transportowego w przeznaczonych do tego celu książkach;
 19. Przygotowanie dokumentów i zgłaszanie szkód w zakładach ubezpieczeniowych;
 20. Organizowanie oględzin pojazdów uszkodzonych (poza szkodami zgłoszonymi
  w firmach ubezpieczeniowych);
 21. Sporządzanie i przesyłanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie protokołów szkód;
 22. Przygotowanie danych umożliwiających dokonanie należnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie związanym ze spalaniem;
 23. Uczestniczenie, gdy wymagają tego lokalne uwarunkowania, w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków postępowań przetargowych na dostawy paliw oraz parkowanie pojazdów zabezpieczonych przez Policję;
 24. Wydawanie zaświadczeń do prowadzenia służbowego sprzętu transportowego dla policjantów i pracowników Komendy. Prowadzenie ewidencji wydanych dokumentów.

W zakresie obsługi technicznej i eksploatacyjnej obiektów:

 1. Uczestniczenie w przygotowaniu, zawieraniu i realizacją umów na dostawy i usługi:
 1. dostaw energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej,
 2. dostaw wody i odprowadzenia ścieków,
 3. wywozu nieczystości stałych i płynnych,
 4. usług kominiarskich,
 5. innych usług specjalistycznych wymaganych dla właściwej eksploatacji obiektów,
 6. gazu;

Zakłada się, że umowy będą zawierane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie przy udziale Komendanta;

 1. Prowadzenie bieżących robót konserwacyjno-naprawczych i eksploatacyjnych
  w obiektach:
 1. wykonywanie przeglądów, badań,  konserwacji, napraw instalacji i innych urządzeń,
 2. udział w okresowych przeglądach i kontrolach stanu technicznego budynków,
 3. użytkowanie budynków zgodnie z ich przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym,
 4. zlecanie usług w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie w zakresie bieżących napraw;
 1. Prowadzenie książek obiektów budowlanych;
 2. Udział w opracowaniu planów remontów eksploatacyjnych obiektów;
 3. Udział w opracowaniu planów inwestycyjnych;
 4. Realizacja i nadzór nad zadaniami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego;
 5. Zabezpieczanie materiałowe dla prowadzenia bieżącej eksploatacji obiektów poprzez
  zakup drobnych materiałów do konserwacji i środków czystości dla podległych służb
  eksploatacyjno – gospodarczych;
 6. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji rozliczeniowej zakupionych przez Komendę
  i przejętych od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie materiałów do konserwacji, narzędzi, środków czystości, opału itp.;
 7. Prowadzenie ewidencji wydatków;
 8. Nadzór nad pracownikami służb eksploatacyjnych;
 9. Udział w przygotowaniu projektów umów najmu, dzierżawy, użyczenia na administrowanie budynkami mieszkalnymi, negocjowanie warunków, propozycji płatności;
 10. Udział w realizacji umów na podległym terenie;
 11. Udział w sporządzaniu kalkulacji stawek do umów w zależności od zmian cen;
 12. Opisywanie pod względem merytorycznym i cyfrowym faktur wystawionych przez administratora;
 13. Przygotowanie deklaracji podatkowych (podatek od nieruchomości) na dany rok kalendarzowy.

W zakresie gospodarki materiałowo – technicznej:

 1. Planowanie potrzeb w zakresie sprzętu i materiałów techniki policyjnej oraz sprzętu techniki biurowej;
 2. Dystrybucja sprzętu i materiałów otrzymanych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
 3. Prowadzenie ewidencji pomocniczej w przeznaczonych do tego celu kartotekach lub książkach;
 4. Prowadzenie kart ewidencyjnych sprzętu;
 5. Planowanie potrzeb w zakresie druków i formularzy policyjnych pochodzących
  z zaopatrzenia centralnego i wykonywanych w pracowni poligraficznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz druków ogólnego przeznaczenia, tzw. akcydensowych;
 6. Planowanie potrzeb w zakresie materiałów kancelaryjno – biurowych;
 7. Dystrybucja druków i materiałów otrzymanych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz ich właściwe ewidencjonowanie;
 8. Zgłaszanie potrzeb rzeczowo-finansowych z zakresu gospodarki mundurowo –żywnościowej;
 9. Prowadzenie ewidencji przychodowo – rozchodowej środków żywności;
 10. Sporządzanie wykazów policjantów uprawnionych do otrzymywania wyposażenia specjalnego, odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej
  w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;
 11. Pobieranie z magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie środków higieny osobistej oraz ich podział na podstawie rozdzielnika;
 12. Sporządzanie wykazów policjantów, którym przysługiwała będzie norma wyżywienia w okresie zimowym;
 13. Naliczanie i  wypłata  równoważnika pieniężnego na wyżywienie psów służbowych;
 14. Wykonywanie zadań związanych z realizacją usług weterynaryjnych w zakresie leczenia psów służbowych;
 15. Sprawowanie nadzoru w zakresie realizacji usług żywienia;
 16. Ustalanie spraw organizacyjnych związanych z zapewnieniem posiłków profilaktycznych i napojów dla pracowników Policji;
 17. Sporządzanie i aktualizacja tabel należności na sprzęt kwaterunkowy;
 18. Pisemne składanie zamówień w zakresie sprzętu i wyposażenia kwaterunkowego oraz zaopatrzenia medycznego, prowadzenie ewidencji pomocniczej w tym zakresie;
 19. Sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem oraz odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątkowe.

W zakresie działalności socjalno – mieszkaniowej:

 1. Obsługa komisji mieszkaniowych:
 1. opiniodawczej  z zakresu  przydziału lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Komendanta,
 2. wykonawczej  w sprawie wykonywania prawomocnych decyzji administracyjnych polegających na eksmisji najemców z zajmowanych lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy,
 3. w zakresie sporządzania i aktualizacji regulaminów pracy Komisji, organizowanie posiedzeń i działania Komisji oraz sporządzania pełnej dokumentacji z prac Komisji;
 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie uprawnień mieszkaniowych policjantów i emerytów policyjnych;
 2. Sporządzanie  decyzji administracyjnych w zakresie uprawnień mieszkaniowych policjantów i emerytów policyjnych;
 3. Sporządzanie list należności  związanych z prawem do lokalu;
 4. Prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie niezbędnym do ustalenia powstania obowiązku podatkowego;
 5. Prowadzenie pełnej dokumentacji  lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Komendy, potrzeb mieszkaniowych policjantów i emerytów policyjnych;
 6. Czynności związane z realizacją zadań w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Policji oraz Funduszu Socjalnego Emerytów Rencistów Policyjnych:
 1. planowanie i sporządzanie dokumentów finansowych (między innymi umów, wykazów świadczeń) na podstawie złożonych i przechowywanych dokumentów  pracowników oraz ewidencja przyznanych należności,
 2. prowadzenie rejestru świadczeń do celów podatkowych,
 3. organizowanie posiedzeń komisji przyznającej świadczenia,
 4. przyjmowanie, sprawdzanie i ewidencjonowanie wniosków emerytów i rencistów policyjnych ubiegających się o świadczenie socjalne;
 1. Przyjmowanie, weryfikacja oraz ewidencjonowanie dopłat do wczasów funkcjonariuszy   i członków ich rodzin;
 2. Kompletowanie i weryfikacja dokumentów będących podstawą do wypłaty pomocy finansowych wypłacanych  z Funduszu Prewencyjnego PZU;
 3. Organizowanie posiedzeń komisji ds. opiniowania wniosków o zapomogi przydzielane z funduszu Komendanta oraz sporządzanie protokołów.

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. Realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną służby/pracy policjantów i pracowników Policji oraz planowanie i realizacja wydatków finansowych w tym zakresie;
 2. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 3. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny służby/pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych  i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków służby/pracy;
 4. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny służby/pracy w tych założeniach i dokumentacji;
 5. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy mających wpływ na warunki służby/pracy i bezpieczeństwo pracowników;
 6. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby/pracy;
 7. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby/pracy na poszczególnych stanowiskach służby/pracy;
 8. Udział w prowadzeniu postępowań powypadkowych dotyczących wypadków policjantów i pracowników;
 9. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, a także wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby;
 10. Inicjowanie, wdrażanie i doradztwo w zakresie stosowanie przepisów pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 11. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną służbą/pracą;
 12. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 13. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 14. Współdziałanie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz  lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
 15. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
 1. podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby/pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych   przepisach,
 2. podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków służby/pracy;
 1. Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz ergonomii.

 

Do  zadań Zespołu do spraw Łączności i Informatyki należy:

 

 1. Koordynacja procesów wdrażania  technik informatycznych w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostki podległej;
 2. Wykonywanie określonych w przepisach i dokumentach czynności administracyjnych, związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych w Komendzie i jednostce podległej;
 3. Nadzorowanie i kontrolowanie eksploatacji powiatowego węzła łączności wraz z centralami i systemami zasilania, do poziomu Komisariatu Policji;
 4. Utrzymywanie sprawności technicznej infrastruktury łączności w Komendzie i jednostce podległej;
 5. Utrzymywanie sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności węzła powiatowego;
 6. Nadzór nad prowadzonym szyfrowaniem i kodowaniem wiadomości przekazywanych  za pomocą technicznych środków łączności, z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony systemów oraz środków szyfrowych;
 7. Utrzymanie i obsługa sieci kablowej oraz abonenckich systemów łączności będących w dyspozycji Komendy;
 8. Wykonywanie montaży lub demontaży sprzętu teleinformatycznego i łączności radiowej w pojazdach służbowych;
 9. Realizowanie zadań w zakresie napraw i konserwacji sprzętu łączności i informatyki;
 10. Utrzymywanie sprawności technicznej infrastruktury łączności i informatyki w Komendzie i jednostce podległej;
 11. Realizowanie zadań wynikających z zasad bezpieczeństwa systemów łączności i informatyki;
 12. Prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów łączności i informatyki (w tym    identyfikatorów cyfrowych) w Komendzie i jednostce podległej, zgodnie z zasadą rozliczalności;
 13. Prowadzenie gospodarki sprzętowej i materiałowej;
 14. Udział w komisjach odbiorczych w ramach realizowanych przedsięwzięć na rzecz Komendy i jednostki podległej;
 15. Wykonywanie zestawień i analiz realizowanych w ramach współpracy z Wydziałem     Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakresie pionu łączności i teleinformatyki;
 16. Planowanie kosztów utrzymania systemów, urządzeń łączności i informatyki, opłat za    przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne oraz niezbędnych inwestycji i zakupu nowego    sprzętu oraz materiałów;
 17. Szkolenie policjantów i pracowników Komendy i jednostki podległej, w zakresie obsługi sprzętu teleinformatycznego i łączności radiowej;
 18. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów BHP i p.poż;
 19. Realizowanie zadań przygotowawczych mobilizacyjno-obronnych w zakresie łączności i informatyki;
 20. Planowanie kosztów utrzymania systemów i urządzeń teleinformatycznych oraz łączności;
 21. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań dotyczących komórki łączności i informatyki;
 22. Gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji uzyskiwanych
  z komórek organizacyjnych Komendy w zakresie ustalonym odrębnymi  przepisami.
 23. Współpraca w zakresie wszystkich wymienionych powyżej zadań  z Wydziałem Łączności i Informatyki oraz Wydziałem Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
 24. Współdziałanie z inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego Komendy w zakresie bieżącego nadzoru nad zgodnością funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych ze szczególnymi wymogami bezpieczeństwa transmisji w sieciach lub systemach informatycznych oraz wymogami ochrony danych osobowych;
 25. Prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem komórki ds. Łączności i Informatyki i okresowej jej archiwizacji;

 

Do zakresu Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Komendzie i jednostce jej podległej, w tym ich ochrony fizycznej;
 2. Opracowywanie, prowadzenie i aktualizowanie planów ochrony obiektów Komendy oraz Komisariatu Policji w Szczucinie, we współpracy z Wydziałem Prewencji i Ruchu Drogowego oraz jednostką podległą;
 3. Przeprowadzanie  postępowań sprawdzających (zwykłych i poszerzonych) oraz prowadzenie ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa i dopuszczonych do służby lub pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych  a także szkoleń w zakresie ochrony  informacji niejawnych dla policjantów i pracowników cywilnych;
 4. Prowadzenie postępowań kontrolnych wobec policjantów i pracowników Komendy i jednostki jej podległej;
 5. Zapewnienie  ochrony  systemów  i  sieci  teleinformatycznych, w  których  są  wytwarzane,

przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

 1. Opracowanie sprawozdań z działalności pionu ochrony Komendy;
 2. Współpraca ze służbami ochrony państwa jak i innymi „służbami  współdziałającymi” w zakresie przewidzianym ustawą  o ochronie informacji niejawnych;
 3. Przeprowadzenie czynności sprawdzających dotyczących przestrzegania przepisów związanych z ochroną informacji niejawnych;
 4. Uczestniczenie w procedurach wyjaśniających związanych z naruszeniem ochrony informacji niejawnych;
 5. Prowadzenie szkoleń w Komendzie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 6. Nadzór nad działalnością Kancelarii Tajnej w  Komendzie, w tym działalnością archiwalną;
 7. Opracowanie planu ochrony informacji niejawnych Komendy oraz Komisariatu Policji w Szczucinie i nadzorowanie jego realizacji;
 8. Organizowanie i koordynowanie działalności archiwalnej w Komendzie;
 9. Koordynowanie działań dotyczących udostępniania niejawnych materiałów archiwalnych i niejawnych upoważnionym podmiotom;
 10. Opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
 11. Opracowanie i sporządzenie planu alarmowania dla tut. Komendy i jego bieżąca aktualizacja;
 12. Opracowanie, sporządzenie i  bieżąca aktualizacja etatu jednostki zmilitaryzowanej, książki ewidencji obsady kadrowej jednostki i rezerwy kadrowej dla tut. Komendy;
 13. W razie nieobecności zastępowanie w czynnościach Kierownika Kancelarii Tajnej i Specjalisty ds. Kadr i Szkolenia;
 14. Pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego;
 15. Organizowanie i koordynowanie pracy kancelarii Tajnej oraz planowanie zadań;
 16. Prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych otrzymanych, wysyłanych lub wydawanych;
 17. Przekazywanie lub udostępnianie, za pokwitowaniem, dokumentów niejawnych do właściwych jednostek organizacyjnych Policji, komórek organizacyjnych lub pracownikom komórki organizacyjnej oraz sprawowanie bieżącej kontroli postępowania z tymi dokumentami a także egzekwowania ich zwrotu;
 18. Powiadamianie adresata o otrzymaniu dokumentu niejawnego i przekazywanie lub wysyłanie go do adresata;
 19. Nadzór nad właściwym oznaczaniem i ewidencjonowaniem dokumentów niejawnych;
 20. Przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów niejawnych powielonych;
 21. Zapewnienie należytej ochrony dokumentom niejawnym znajdującym się w kancelarii;
 22. Rozliczanie policjantów i pracowników Policji z posiadanych dokumentów niejawnych;
 23. Przekazywanie dokumentów niejawnych do  składnicy akt;
 24. Prowadzenie okresowych kontroli w zakresie postępowania pracowników i funkcjonariuszy dokumentami niejawnymi;
 25. Gromadzenie, opracowywanie, porządkowanie i udostępnianie zasobów archiwalnych składnicy akt Komendy;
 26. Przyjmowanie dokumentacji ostatecznie załatwionej do składnicy akt zgodnie z wymogami;
 27. Koordynowanie działań dotyczących udostępniania przez komórki organizacyjne i jednostkę podległą materiałów archiwalnych i niejawnych upoważnionym podmiotom;
 28. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych będących na wyposażeniu składnicy akt;
 29. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań dotyczących funkcjonowania Kancelarii Tajnej i składnicy akt;
 30. Zastępowanie w razie nieobecności Pełnomocnika ds. OIN i pracownika ds. Prezydialnych;
 31. Zawieranie umów z instytucjami pozapolicyjnymi w sprawie poczty specjalnej;
 32. Nadawanie i odbiór poczty specjalnej jawnej jak również niejawnej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

 

Do zakresu  zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prezydialnych należy:

 1. Prowadzenie kancelarii ogólnej jawnej w Komendzie;
 2. Obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów w aplikacji Intradok w Komendzie;
 3. Obsługa kancelaryjno-biurowa Komendanta oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji;
 4. Ewidencjonowanie, bieżące aktualizowanie i udostępnianie przepisów wydanych przez Komendanta oraz aktów prawnych wpływających do Komendy;
 5. Prowadzenie ewidencji, inwentaryzowanie oraz wycofywanie nieaktualnych pieczęci, referentek i stempli;
 6. Przygotowywanie do przekazania dokumentacji archiwalnej, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii BC;
 7. Przyjmowanie w imieniu Komendanta osób w sprawie skarg i wniosków, prowadzenie rejestru przyjęć interesantów;
 8. Organizowanie i obsługa uroczystości z udziałem kierownictwa Komendy;
 9. Organizowanie i protokołowanie narad służbowych z udziałem kierownictwa Komendy;
 10. Prowadzenie instruktażu dotyczącego pracy kancelaryjno-biurowej dla komórek organizacyjnych Komendy;
 11. Koordynacja w zakresie organizacji i obsługi z umiejętnym zastosowaniem ceremoniału policyjnego w praktyce regulaminu, protokołu dyplomatycznego i etykiety podczas uroczystości państwowych, policyjnych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych z udziałem kierownictwa Komendy.

Metryczka

Data publikacji 23.11.2015
Data modyfikacji 24.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Mosio
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mosio Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Ewelina Fiszbain
do góry