Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Załatwianie spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej  reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.),przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz decyzja Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 27.12.2013r. w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i jednostkach jej podległych.

Tryb i zasady postępowania przy załatwianiu spraw wg instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dokumenty wpływające do Komendy są rejestrowane przez kancelarię i przekazywane są do dekretacji Komendantowi Powiatowemu Policji lub jego Zastępcy. Następnie korespondencja zwracana jest do kancelarii ogólnej Komendy, skąd przekazywana jest, zgodnie z dyspozycją do właściwych komórek organizacyjnych bądź komisariatu podległego Komendzie. Kierownicy tych komórek organizacyjnych lub Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie dekretują przesyłki na pracowników merytorycznych, którym przekazywane są one do realizacji.

Przy załatwianiu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy:

  1. formę odręczną, która jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez pracownika, po zarejestrowaniu sprawy, bezpośrednio na otrzymanym piśmie, zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób załatwienia sprawy (np. telefonicznie),
  2. formę korespondencyjną polegającą na sporządzeniu przez referenta projektu pisma załatwiającego sprawę.
  3. Inną, np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem, na stosownym formularzu, itp.

Pisemne załatwienie spraw wykonuje się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. W odpowiedziach podaje się znak i datę sprawy, której odpowiedź dotyczy. Pismo będące na stanie danej komórki/jednostki organizacyjnej oznacza się znakiem sprawy, pod którym jest prowadzona.

Korespondencja przekazywana jest odbiorcy w postaci pisma wysłanego przesyłką listową, faksem, telefaksem lub dalekopisem, pocztą elektroniczną lub na nośniku informacji, wysłanym przesyłką listową. Pisma załatwiające sprawę wysyła się niezwłocznie po ich podpisaniu.

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 01.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Mosio
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mosio
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mosio
do góry