Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

komisarz Jarosław Kmieć

p.o. Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej


Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji:

I. W zakresie organizacji i zarządzania, należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i analiz struktur organizacyjno - etatowych, podległych jednostek i komórek organizacyjnych oraz racjonalnego rozmieszczenia w nich i wykorzystania przydzielonego limitu etatów;
 2. kształtowanie i realizowanie polityki kadrowej i dyscyplinarnej;
 3. zapewnienie przestrzegania przepisów o zachowaniu tajemnicy ustawowo chronionej w podległych jednostkach i komórkach, a także stwarzanie warunków zabezpieczających prawidłowy obieg oraz przechowywanie dokumentów i korespondencji;
 4. kształtowanie i prowadzenie w środkach masowego przekazu działalności informacyjno - propagandowej, dotyczącej realizowania przez Policję zadań w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz profilaktyki w tym zakresie;
 5. inspirowanie i wspieranie działalności wynalazczej i racjonalizatorskiej;
 6. podejmowanie działań w kierunku, doskonalenia zawodowego policjantów, a także utrzymania sprawności i rozwoju kultury fizycznej oraz sportu wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 7. organizowanie, eksploatowanie i techniczne utrzymanie zainstalowanych w Komendzie Powiatowej oraz podległych jednostkach systemów łączności i informatyki oraz koordynowanie tych systemów we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji;
 8. zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby Komendy Powiatowej oraz podległych jednostek Policji;
 9. zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa użytkowanymi przez jednostki Policji powiatu dąbrowskiego;
 10. pełnienie funkcji kierownika zakładu wobec pracowników cywilnych;
 11. pełnienie funkcji organu administracji państwowej I instancji w decyzjach dotyczących:
  • a) spraw osobowych,
  • b) spraw dyscyplinarnych,
  • c) spraw mieszkaniowych,
  • d) innych, na mocy odrębnych przepisów.

II. W zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego należy w szczególności:

 1. przeciwdziałanie przyczynom i warunkom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
 2. nadzorowanie działań w zakresie ustalania i ujawniania przestępstw i wykroczeń a także wykrywania i ścigania ich sprawców poprzez:
  • a) wykonywanie czynności procesowych w ramach postępowań przygotowawczych w zakresie wynikającym z uprawnień i obowiązków ustawowych;
  • b) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, operacyjno – technicznych, kryminalistycznych oraz innych w trybie i zakresie określonych w odrębnych przepisach;
 3. nadzorowanie wykonywania czynności na polecenie Prokuratur i Sądów oraz innych organów w trybie i zakresie wynikającym z uprawnień i obowiązków ustawowych;
 4. nadzorowanie działalności rozpoznawczej, zapobiegawczej i wykrywczej związanej ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń;
 5. nadzorowanie i koordynowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości zorganizowanej i transgranicznej w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
 6. nadzorowanie poszukiwań osób i rzeczy, działań pościgowych i blokadowych, konwojowania osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych oraz transportu pieniężnych i przedmiotów wartościowych, bądź stanowiących tajemnicę ustawowo chronioną;
 7. współdziałanie w zakresie zapobiegania naruszania porządku prawnego, a także zjawiskom kryminogennym z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w tym zwłaszcza prowadzącymi działalność kontrolną;
 8. nadzorowanie działań podległej komórki, jednostek organizacyjnych, innych policjantów oraz doskonalenie metod ich pracy;
 9. analizowanie i opiniowanie szczegółowych planów i harmonogramów przedsięwzięć realizowanych przez komórki i jednostki organizacyjne;
 10. koordynowanie i określanie form współdziałania komórek i jednostek Policji;

III. Do zakresu zadań Komendanta Powiatowego Policji należy również:

 1. zapewnienie jak najwyższej mobilizacji, gotowości alarmowej podległych jednostek i komórek;
 2. zapewnienie warunków do prowadzenia gospodarki finansowej, materiałowo-technicznej, inwestycyjnej oraz transportowej;
 3. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania łączności i informatyki;
 4. nadzorowanie prowadzenia spraw socjalno-bytowych oraz dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy;
 5. organizowanie ochrony przeciwpożarowej w obiektach Policji .

IV. W celu właściwej realizacji zadań oraz zapewnienia warunków sprawnego i efektywnego kierowania działalnością Policji, Komendant Powiatowy:

 1. tworzy i likwiduje, w zakresie określonym odrębnymi przepisami komórki organizacyjne, Komisariaty i Posterunki Policji;
 2. powołuje po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta ( burmistrza ) lub wójtów Komendanta Komisariatu Policji;
 3. dokonuje systematycznych analiz i ocen sianu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu, z uwzględnieniem prognozowania zagrożeń i planowania podstawowych przedsięwzięć;
 4. organizuje i nadzoruje działania podległych jednostek, służb i policjantów oraz doskonali metody pracy prewencyjnej, operacyjno - rozpoznawczej i dochodzeniowo - śledczej, dostosowując podejmowane przedsięwzięcia do występujących i przewidywanych zagrożeń;
 5. nadzoruje i koordynuje współdziałania jednostek i komórek Policji;
 6. przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności Policji i policjantów;
 7. udziela w ramach sprawowanego nadzoru, kierunkowych i szczegółowych wytycznych, zarządza i organizuje okresowe i doraźne oceny pracy przez podległe jednostki i ogniwa służbowe, a także poszczególnych policjantów.

 

 

 


podinspektor Bogumił Jedynak 

p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej


 

Kompetencje I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji

Do zakresu zadań I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji

należy w szczególności:

 1. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością: Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komedny Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Rewiru Dzielnicowych oraz Komisariatu Policji w Szczucinie;
 2. Zastępowanie Komendanta Powiatowego Policji w czasie jego nieobecności;
 3. Odpowiadanie za właściwą realizację zadań za zajmowanym stanowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Metryczka

Data publikacji 23.11.2015
Data modyfikacji 17.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Mosio
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mosio Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mosio
do góry