Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiejnadkom. Mirosław Strach

Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej


Jest absolwentem:

 • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Wydział Pedagogiczny – Samorząd i Polityka Lokalna
 • Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Przebieg służby:

 • 20.08.1995r. - aplikant PPPiP KP I w Katowicach,
 • 01.05.1997r. - policjant DPI KP w Czchowie, KPP w Brzesku,
 • 01.07.2000r. - policjant Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Brzesku,
 • 01.01.2004r. - referent Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Brzesku,
 • 15.03.2004r. - po. detektyw Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej KPP w Brzesku,
 • 01.03.2005r. - referent Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej KPP w Brzesku,
 • 14.10.2005r. - kurs specjalistyczny w WSPol w Szczytnie,
 • 01.12.2005r. - detektyw Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej KPP w Brzesku,
 • 01.07.2007r. - specjalista Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Bochni,
 • 23.02.2009r. - szkolenie oficerskie w WSPol w Szczytnie,
 • 01.05.2011r. - specjalista Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP w Bochni,
 • 01.10.2012r. - po. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu,
 • 01.04.2013r. - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu,
 • 01.03.2014r. - po. Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu,
 • 15.09.2014r. - Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu,
 • 20.10.2014r. - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni,
 • 07.03.2017r. - po. Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • 01.05.2017r. - Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

W ramach kształcenia zawodowego ukończył m.in. kursy i szkolenia:

 • dochodzeniowo-śledczy Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 • dla komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych Policji z zakresu wybranych aspektów kierowania jednostką Policji,
 • dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania – z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • prawa człowieka w zarządzaniu Policją

Posiadane odznaczenia, odznaki resortowe, wyróżnienia (nazwa):

 • Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant"
 • Medal „Pro Publico Bono" – Nowy Wiśnicz
 • Medal „25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów"
 • Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
 • Srebrny Medal "Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju"
 • Medal "Zasłużony dla Łowiectwa Okręgu Tarnowskiego"
 • Odznaka za "Zasługi dla Łowiectwa"
 • Srebrny Krzyż "Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego"
 • Srebrny Medal "Za Długoletnią Służbę"
 • Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Brązowy Krzyż Zasługi - odznaczenie państwowe
 • Złoty Krzyż "Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego"
 • Odznaka "Za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych"
 • Odznaka za "Zasługi dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych"

 

 

 

Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji:

I. W zakresie organizacji i zarządzania, należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i analiz struktur organizacyjno - etatowych, podległych jednostek i komórek organizacyjnych oraz racjonalnego rozmieszczenia w nich i wykorzystania przydzielonego limitu etatów;
 2. kształtowanie i realizowanie polityki kadrowej i dyscyplinarnej;
 3. zapewnienie przestrzegania przepisów o zachowaniu tajemnicy ustawowo chronionej w podległych jednostkach i komórkach, a także stwarzanie warunków zabezpieczających prawidłowy obieg oraz przechowywanie dokumentów i korespondencji;
 4. kształtowanie i prowadzenie w środkach masowego przekazu działalności informacyjno - propagandowej, dotyczącej realizowania przez Policję zadań w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz profilaktyki w tym zakresie;
 5. inspirowanie i wspieranie działalności wynalazczej i racjonalizatorskiej;
 6. podejmowanie działań w kierunku, doskonalenia zawodowego policjantów, a także utrzymania sprawności i rozwoju kultury fizycznej oraz sportu wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 7. organizowanie, eksploatowanie i techniczne utrzymanie zainstalowanych w Komendzie Powiatowej oraz podległych jednostkach systemów łączności i informatyki oraz koordynowanie tych systemów we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji;
 8. zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby Komendy Powiatowej oraz podległych jednostek Policji;
 9. zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa użytkowanymi przez jednostki Policji powiatu dąbrowskiego;
 10. pełnienie funkcji kierownika zakładu wobec pracowników cywilnych;
 11. pełnienie funkcji organu administracji państwowej I instancji w decyzjach dotyczących:
  • a) spraw osobowych,
  • b) spraw dyscyplinarnych,
  • c) spraw mieszkaniowych,
  • d) innych, na mocy odrębnych przepisów.

II. W zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego należy w szczególności:

 1. przeciwdziałanie przyczynom i warunkom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
 2. nadzorowanie działań w zakresie ustalania i ujawniania przestępstw i wykroczeń a także wykrywania i ścigania ich sprawców poprzez:
  • a) wykonywanie czynności procesowych w ramach postępowań przygotowawczych w zakresie wynikającym z uprawnień i obowiązków ustawowych;
  • b) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, operacyjno – technicznych, kryminalistycznych oraz innych w trybie i zakresie określonych w odrębnych przepisach;
 3. nadzorowanie wykonywania czynności na polecenie Prokuratur i Sądów oraz innych organów w trybie i zakresie wynikającym z uprawnień i obowiązków ustawowych;
 4. nadzorowanie działalności rozpoznawczej, zapobiegawczej i wykrywczej związanej ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń;
 5. nadzorowanie i koordynowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości zorganizowanej i transgranicznej w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
 6. nadzorowanie poszukiwań osób i rzeczy, działań pościgowych i blokadowych, konwojowania osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych oraz transportu pieniężnych i przedmiotów wartościowych, bądź stanowiących tajemnicę ustawowo chronioną;
 7. współdziałanie w zakresie zapobiegania naruszania porządku prawnego, a także zjawiskom kryminogennym z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w tym zwłaszcza prowadzącymi działalność kontrolną;
 8. nadzorowanie działań podległej komórki, jednostek organizacyjnych, innych policjantów oraz doskonalenie metod ich pracy;
 9. analizowanie i opiniowanie szczegółowych planów i harmonogramów przedsięwzięć realizowanych przez komórki i jednostki organizacyjne;
 10. koordynowanie i określanie form współdziałania komórek i jednostek Policji;

III. Do zakresu zadań Komendanta Powiatowego Policji należy również:

 1. zapewnienie jak najwyższej mobilizacji, gotowości alarmowej podległych jednostek i komórek;
 2. zapewnienie warunków do prowadzenia gospodarki finansowej, materiałowo-technicznej, inwestycyjnej oraz transportowej;
 3. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania łączności i informatyki;
 4. nadzorowanie prowadzenia spraw socjalno-bytowych oraz dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy;
 5. organizowanie ochrony przeciwpożarowej w obiektach Policji .

IV. W celu właściwej realizacji zadań oraz zapewnienia warunków sprawnego i efektywnego kierowania działalnością Policji, Komendant Powiatowy:

 1. tworzy i likwiduje, w zakresie określonym odrębnymi przepisami komórki organizacyjne, Komisariaty i Posterunki Policji;
 2. powołuje po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta ( burmistrza ) lub wójtów Komendanta Komisariatu Policji;
 3. dokonuje systematycznych analiz i ocen sianu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu, z uwzględnieniem prognozowania zagrożeń i planowania podstawowych przedsięwzięć;
 4. organizuje i nadzoruje działania podległych jednostek, służb i policjantów oraz doskonali metody pracy prewencyjnej, operacyjno - rozpoznawczej i dochodzeniowo - śledczej, dostosowując podejmowane przedsięwzięcia do występujących i przewidywanych zagrożeń;
 5. nadzoruje i koordynuje współdziałania jednostek i komórek Policji;
 6. przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności Policji i policjantów;
 7. udziela w ramach sprawowanego nadzoru, kierunkowych i szczegółowych wytycznych, zarządza i organizuje okresowe i doraźne oceny pracy przez podległe jednostki i ogniwa służbowe, a także poszczególnych policjantów.

 

 

 


młodszy inspektor Lucjan Pałucki

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej


 

Kompetencje I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji

Do zakresu zadań I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji należy w szczególności:

 1. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością: Wydziału Kryminalnego Komedny Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Komisariatu Policji w Szczucinie;
 2. Zastępowanie Komendanta Powiatowego Policji w czasie jego nieobecności;
 3. Odpowiadanie za właściwą realizację zadań za zajmowanym stanowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Metryczka

Data publikacji 23.11.2015
Data modyfikacji 15.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Mosio
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mosio Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Ewelina Fiszbain
do góry