Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Jednym z podstawowych zadań składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej jest gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie dokumentów i obsługa własnej instytucji oraz podległego Komisariatu Policji w Szczucinie poprzez wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend, kopiowania, przetwarzania, a także przekazywania danych przy użyciu różnych systemów teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych. W składnicy akt nie są przechowywane materiały archiwalne . Wytworzone materiały archiwalne przez Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przekazywane są do Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie oddział zamiejscowy w Limanowej.

Dokumentacja niearchiwalna  zgromadzona w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej podporządkowana jest  Wydziałowi Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie , które podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i obejmuje akta wytworzone od 1955 roku do chwili obecnej. Natomiast wszystkie dokumenty i inne materiały wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa tj. Milicję Obywatelską do 1954 r. i Służbę Bezpieczeństwa do 31.07.1990 r. zgodnie z zapisem art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - zostały przekazane do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.
Dokumentację zgromadzoną w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej udostępnia się do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych. Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
 • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
 • wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,
 • cel i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.


Wnioski o udostępnienie materiałów proszę kierować na adres:


Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
ul.Berka Joselewicza 4
33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

Udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej następuje poprzez:

 • umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,
 • przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,
 • przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt.


Zakres, formę i sposób korzystania z zasobów archiwalnych określa:

 • Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. Nr 38 poz. 173)
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. 112 poz. 1198 z poźn. zmianami)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych ( Dz. U. 08.107.679)
 • Zarządzenie nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA 08.9.42)
 • Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz.95)
 • Uregulowaniem prawnym dotyczącym opłat za udostępnienia materiałów archiwalnych jest Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r.

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 01.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Mosio
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mosio Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mosio
do góry